Všeobecné obchodné podmienky


Všetky ceny v internetovom obchode www.naturberg.sk sú konečné vrátane DPH.

A.Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne www.naturberg.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúcipotvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetovej predajne www.naturberg.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov okupujúcom a o jeho nákupoch.

Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym emailom na zadaný email.

Ceny a Zľavy

Všetky ceny vrátane akciových platia do odvolania alebo vypredania zásob. Zľavy na tovar v akcii, akciové ponuky aprípadné osobné zľavy nie je možné kombinovať a sčítavať.

Storno objednávky - Objednávku môžete stornovaťemailom či telefonicky. Stačí uviesť číslo objednávky a kontaktný údaj na Vás.

B. Dodacie podmienky

Poštovné a balné je vždy ZADARMO pri objednávke presahujúcej 2 produkty Cysticlean 240 mg PAC alebo hodnotu 50 EUR.

Slovenská Pošta - v pracovných dňoch doručuje do 48 hodín od expedície.

DPD - v pracovných dňoch doručuje do 24 hodín od expedície.

Doba dodania sa môže predĺžiť alebo líšiť, na základe podmienok a stavu dodávateľskej služby.

Aký jerozdiel medzi doručením Slovenskou poštou a DPD?

Ak vyberiete spôsob doručenia Slovenskou poštou - balík na adresu bude doručovať poštový doručovateľ na vašej domácej adrese do 48 hodín od odoslania z nášho skladu. Ak si vyberiete spôsob doručenia Slovenskou poštou - balík na poštu bude balíček doručený na Vami zadanú poštu a budete o tom informovaný prostredníctvom sms správy na vami uvedenom telefónnom čísle.  Balíček si budete môcť vyzdvihnúť v otváracích hodinách na vašej pošte do 18 dní od neúspešného doručenia.

Ak zvolíte doručenie cez DPD obdržíte zásielku do 24 hodín od expedície. Na vašu dodaciu adresu príde dodávka DPD a vodič Vám balíček odovzdá. Pokiaľ si necháte balíček doručovať na súkromnú adresu, bude Vás vodič dopoludnia kontaktovať telefonicky a dohodne s Vami približnú hodinu doručenia.
Objednaný tovar je expedovaný do 2. pracovného dňa od prijatia objednávky, pokiaľ je skladom. Vždy informujeme zákazníka o odoslaní tovaru na jeho emailovú adresu. Pokiaľ objednaný tovar nie je skladom,kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme ďalší postup napríklad iné plnenie, predĺženie dodacej lehoty alebo odstúpenie od zmluvy.

Rozvážka prebieha v pracovných dňoch, najskôr nasledujúci deň po odoslaní zásielky. V prípade neprítomnosti má byť adresátovi balíka zanechané Oznámenie o uložení zásielky, ktorú je možné následnevyzdvihnú do 18 dní na priehradkách Slovenskej pošty. 
Daňový doklad je súčasťou zásielky a zároveň slúži ako záručný list.

Možné formy úhrady:

1. Dobierka
2. Platba na účet - vopred


C. Reklamácia a záruka tovaru

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne www.naturberg.sk a právnym poriadkom platným v SR.

Tovar sa dá reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku.

Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Dopravca neručí za zle zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku tovaru poškodeného pri preprave i keď sa závada prejavila pred transportom. Ďalej viď reklamačný poriadok.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. - Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Akosť a množstvo

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez závad.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má poža​​dované vlastnosti, ktoré dodávateľ opisuje, v reklame, ktoré sú obvyklé u dodávaného tovaru a zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie jev zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozporexistujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

D. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Internetová objednávka je zmluvou uzavretou na diaľku. Kupujúci má právo podľa občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, stačí v tejto lehote písomne oznámiť dodávateľovi, že od zmluvy odstupuje. Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy zákazník odošle do troch dní od odstúpenia na adresu dodávateľa. Tovar nesmie byť používaný, poškodený, alebo inak znížená jeho hodnota. V opačných prípadoch si môže dodávateľ po spotrebiteľovi nárokovať náhradu nákladov skutočne vynaložených v spojení s vrátením tovaru. Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

E. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.naturberg.sk sa zaväzuje, že nikdy neposkytne vaše osobné údaje tretej strane. Potrebnéúdaje budú poskytnuté iba dopravcovi (meno, adresa, telefón). Spracovanie dôverných dát prebieha v súlade so zákonom Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90/2005 Z. z. na ochranu osobných údaj​​ov

F. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenomna internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

V prípade zmeny obchodných podmienok získate pôvodné obchodné podmienky platné v čase uzavretia kúpnej zmluvy žiadosťou zaslanou na email: info@naturberg.cz

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1. decembra 2018. Predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.